فنلاند برای قانع کردن پناهجویانی که جواب منفی گرفته اند مشاور حرفه ای استخدام میکند